Date: May 14, 2021

Source: Al Khidmat

Publisher: Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Date: Mar 11, 2020

Source: Al-Mashrafiyah

Publisher: Perbankan Syariah, UIN Alauddin Makassar