Author(s): M. Irwan Mansyuriadi,

Date: Jan 31, 2022

Publisher: LP2M STIT Palapa Nusantara, STIT Palapa Nusantara

Author(s): M. Irwan Mansyuriadi,

Date: Oct 30, 2021

Publisher: LP2M STIT Palapa Nusantara, STIT Palapa Nusantara