Author(s): Mahyuddin Barni,

Date: Apr 24, 2019

Publisher: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, IAIN Palangka Raya

Date: Dec 31, 2017

Source: DINAMIKA ILMU

Publisher: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda