Author(s): Ahmad Fauzan,

Date: Aug 31, 2018

Publisher: UIN Sunan Gunung Djati Bandung., Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Author(s): Ahmad Fauzan,

Date: Jan 23, 2018

Publisher: Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, uin sunan kalijaga yogyakarta