Date: Jun 04, 2018

Publisher: Fakultas Ushuluddin bekerjasama dengan Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Ushuluddin (HIPIUS), Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim

Date: Jun 02, 2016

Publisher: UIN Suska Riau, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim