Date: Oct 04, 2021

Publisher: Jurusan Manajemen FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung