Date: Oct 05, 2020

Publisher: Jurusan Manajemen FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung