Date: Jun 05, 2022

Publisher: Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawalib Jakarta, STAI Publisistik Thawalib

Date: Apr 30, 2020

Publisher: Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, IAIN PAREPARE