Publisher: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sirojul Falah Bogor, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sirojul Falah Bogor