Author(s): Mahyudin Munthe,

Date: Aug 27, 2020

Publisher: STISA Sabang, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang