Author(s): Risfalman Risfalman,

Date: Jan 29, 2019

Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry. Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh