Date: Jul 18, 2021

Publisher: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

Author(s): Mahmud Arif,

Date: Jun 07, 2016

Publisher: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Author(s): Mahmud Arif,

Date: Jun 01, 2016

Publisher: Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga