Date: Dec 29, 2022

Publisher: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Date: Dec 18, 2019

Publisher: Fakultas Adab dan Humaniora , Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Publisher: Faculty of Educational sciences,, UIN (State Islamic University) Syarif Hidayatullah Jakarta