Date: Jul 26, 2019

Publisher: UIN Sunan Kalijaga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Date: Jun 30, 2019

Publisher: Fakultas Psikologi UIN SGD Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung