Date: Sep 03, 2021

Publisher: Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Date: Dec 30, 2019

Publisher: Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Date: Jun 24, 2019

Publisher: Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Date: Jun 23, 2019

Publisher: Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung