Author(s): Muhamad Uyun,

Date: Jul 01, 2020

Publisher: Fakultas Psikologi UIN SGD Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Author(s): Muhamad Uyun, Idi Warsah,

Date: Jun 18, 2019

Publisher: Program Studi Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Date: Jan 19, 2019

Publisher: Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Sunan Ampel Surabaya