Date: Apr 21, 2022

Publisher: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Publisher: Faculty of Educational sciences,, UIN (State Islamic University) Syarif Hidayatullah Jakarta

Date: Oct 26, 2017

Publisher: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi