Author(s): Irma Riyani, Yeni Huriani,

Date: Jun 30, 2017

Publisher: Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Author(s): Irma Riyani,

Date: Oct 06, 2016

Publisher: UIN Sunan Gunung Djati Bandung., Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati