MENILAI ISI KANDUNGAN CERAMAH: KAJIAN KES PENCERAMAH YANG DITAULIAHKAN OLEH JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS)

Abstract

Penyebaran ilmu-ilmu Islam perlu dipantau oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor ( JAIS) dalam penerapan pengetahuan Islam kepada masyarakat. Oleh itu pihak JAIS akan memberi sijil Pentauliahankepada penceramah di masjid seluruh Selangor. Maka Penceramah yang mengajar pengajian ini memerlukan pengetahuan yang mantap dalam bidang pentauliahan tersebut. Kajian ini bertujuan untuk meneroka dan menganalisis isi kandungan yang dimiliki oleh penceramah dan bagaimana isi kandungan tersebut dilaksanakan semasa proses pengajaran. Pendekatan penilaian nutralistik digunakan untuk meneliti isi kandungan penceramah. Dengan melihat peratusan isi kandungan yang di sampaikan bagi ketogeri akidah, syariat, akhlak dan tasawuf serta sejarah dapat mengenalpasti peratusan penekanan ketegori akidah dalam ceramah yang disampaikan untuk mencapai tujuan kajian. Seramai lapan orang penceramah yang ditauliah JAIS dipilih sebagai peserta di dalam kajian ini. Kajian kualitatif ini menggunakan reka bentuk kajian kes dan memperoleh data kajian melalui protokol temubual, senarai semak pemerhatian pengajaran dan analisa dokumen. Dapatan kajian ini diharap dapat dijadikan panduan untuk menambahbaik kualiti isikandungan penceramah.