MANHAJ IMAM AL-DARUQUTNI DALAM KITAB SUNAN-NYA

Abstract

Al-Daruqutni adalah seorang pemuda yang menghabiskan usianya untuk belajar hadis di daerahnya, serta mengadakan perlawatan ilmu ke berbagai kota pusat pengkajian hadis. Usahanya akhirnya menghasilkan sejumlah hasil karya. Sampai usia 80 tahun, ia persembahkan hidupnya untuk agama dan mendapat gelar amir al-mu’minin fi al-hadis. Salah satu karya monumentalnya adalah  kitab Sunan al-Daruqutni, yang menjadi perhatian sarjanawan pemerhati hadis. Dalam tulisan ini, penulis akan mengulas bagaimana manhaj Imam al-Daruqutni dalam kitab sunan-nya. Tujuannya untuk memperkenalkan manhaj yang digunakan oleh al-Daruqutni dalam menyusun kitab hadis. Tulisan ini menggunakan metode library research dengan pendekatan historis untuk menelaah biografi dan manhaj yang digunakan al-Daruqutni.