KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM BERDASARKAN PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH

Abstract

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan berperan besar, berpusat dan sangat vital dalam suatu terbentuknya lembaga yang baik terutama dalam lembaga pendidikan Islam perlu diketahui kepemimpinan merupakan pemimpin yang mana bisa menjalankan suatu lembaga pendidikan Islam untuk tujuan yang ingin terlaksana dan tercapai, dalam hal ini organisasi muhammadiyah merupakan suatu lembaga organisasi Islam yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan yang mana mempunyai keinginan untuk membuat lembaga pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk akhlak yang kharimah serta pola fikir keilmuan yang baik. Dari situ muhammadiyah mempunyai pandangan salah satu tokoh muhammadiyah yaitu KH AR KH. AR Fakhrudin tentang pemimpin yang berakhlak Islami dengan tidak egois, angkuh dan menjadi sauri tauladan agar berjalannya kepemimpinan pendidikan Islam terbaik. Penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif yang mana menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi kepustakaan (library research) cara yang dilakukan menganalisis literature yang ada secara sistematis seperti artikel, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.