Lòng trung thành của hành khách đối với hệ thống xe buýt đô thị Việt Nam - tác động của lợi ích sức khỏe và môi trường

Abstract

Nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến lòng trung thành của hành khách đối với hệ thống xe buýt đô thị Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của yếu tố cảm nhận về lợi ích môi trường và lợi ích sức khỏe mà dịch vụ giao thông công cộng mang lại. Trên cơ sở dữ liệu khảo sát từ 858 hành khách ở Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, mô hình phương trình cấu trúc (PLS-SEM) được áp dụng để kiểm tra các mối quan hệ giữa các yếu tố trong mô hình đề xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ngoài các yếu tố tác động được tìm thấy phổ biến trong các nghiên cứu trước như chất lượng dịch vụ (PSQ), hình ảnh (IMA) và sự hài lòng (SAT), lòng trung thành của hành khách đối với hệ thống xe buýt đô thị còn chịu tác động bởi yếu tố cảm nhận sức khỏe (PHB) và giá trị môi trường (PEB). Kết quả nghiên cứu giúp định hướng những chính sách phù hợp nhằm tăng lượng người sử dụng, giảm ùn tắc giao thông, phù hợp với chiến lược phát triển xanh, bền vững.