Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống người dân thành phố Đà Nẵng

Abstract

Phật giáo sớm truyền vào Đà Nẵng, trong suốt chiều dài của lịch sử luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội vùng đất này. Việc nghiên cứu những ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, chúng tôi sử dụng kết hợp các phương pháp: Lịch sử, logic, phân tích, tổng hợp… trên cơ sở khảo cứu các nguồn tư liệu có liên quan đã được công bố. Qua đó, làm nổi bật những đóng góp tích cực của Phật giáo trong đời sống của người dân thành phố Đà Nẵng. Bài báo góp phần bổ sung tư liệu cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu ở những mảng đề tài có liên quan.