Hadis-Hadis yang Bertentangan dan Solusinya

Abstract

Hadi-Hadis Nabi memiiki kedudukan yang agung dalam agama Islam bahkan termasuk sumber syari’at Islam. Para Ulama’ sangat memperhatikan hadis-hadis Nabi Ṣallallāh ʿAlih wa sallam dengan mereka menulisnya dalam kitab-kitab yang banyak seperti al-Ṣiḥāh, al-Masānid, al-Sunan, al-Muṣanafāt dan lain-lain.  Bahkan perhatian para ulama’ terhadat hadis dengan bentuk mereka memisahkan dari hadis-hadis yang lemah dan palsu sehingga hanya tersisa hanya hadis-hadis yang ṣahih. Akan tetapi terkadang ada hadis-hadis yang tampaknya secara dhahir  bertentangan dengan hadis lain, sehingga hal tersebut menjadi sebab kesalahan dalam pemahaman ajaran agama Islam dan pengerjaan ibadah. Bahkan para musuh Islam menjadikan hal ini sebagai celah memasukan keraguan-keraguan terhadap hadis kedalam hati-hati kaum muslimin. Hal ini menunjukan pentingnya pembahasan hadis-hadis yang bertentangan dan bagaimana cara mensikapinya dengan benar agar kaum muslimin benar dalam memahaminya.