Dinamika dan Sejarah Pemikiran Salafi

Abstract

Salafiyah adalah nama yang dinisbatkan pada cara memahami agama yang menyeru kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi shaleh terdahulu dan mengikuti metode Nabi ṣallallāh ʿalaih wasallam, sahabat dan para Tābi’in, dan mereka berpegang teguh dengan apa yang disampaikan dari para salaf. Kebangkitan manhaj salaf disandarkan kepada 5 tokoh penting yaitu: Pertama, Al-ʾImam ʾAhmad bin Hanbal  yang mendapatkan ujian di zaman al-Maʿmūn al-Muʿtaṣim al-ʿAbbāsiy dengan tersebar huru-hara tentang Al-Qur’an adalah makhluk, sehingga beliau diberi gelar dengan imam ahlu sunnah.  Kedua, ʾIbnu Taimiyyah  yang dikenal dengan Shaykh al-ʾIslam da beliau dikenal dengan penentangan terhadap ʿAhlu al-Bidʿah dan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah aqidah yang tersebar di zamannya khususnya penyimpangan aqidah syiah imāmiyyah, beliau membantah dengan kitab beliau yang berjudul Minhāj al-Sunnah al-Nabāwiyyah fī al-Radd ʿalā al-Shiyʿah al-Qadariyyah. Ketiga, Muhammad bin ʿAbd al-Wahhāb beliau adalah imam pembaharu yang banyak memerangi berbagai bentuk kezindikan dan kebid’ahan yang tersebar di negeri-negeri Arab pada zamannya. Keempat, Muhammad Rashīd Riḍa yang menghidupkan kembali dakwah al-ʾImām Muhammad bin ʿAbd al-Wahhāb dan berjuang membela al-Daʿwah al-Salafiyyah. Kelima, Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albāniy beliau seorang ahli dalam ilmu hadis yang telah menegakkan al-Taṣfiyyah (pemurnian) dan al-Tarbiyyah (pendidikan).