Bimbingan Keagamaan dalam Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja

Abstract

Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. perilaku remaja yang mudah terpengaruh memerlukan bimbingan keagamaan agar remaja tidak mudah terpengaruh kepada hal negatif seperti kenakalan remaja yang akan merugikan dirinya sendiri dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, proses, hasil serta faktor kendala dan pendukung dalam bimbingan keagamaan. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan terdapat beberapa program bimbingan keagamaan dalam upaya pencegahan kenakalan remaja yaitu dimulai dari program harian, mingguan, bulanan dan tahunan seperti pelajaran jurumiyah, sejarah islam, tauhid dan fiqih adapun kesenian islam dan tradisional serta kegiatan olahraga, pusat informasi konseling remaja, pengajian bulanan, ziarah, kuliah subuh, membimbing pengajian DTA, Baros fun competitions, pentas seni dan lomba ceramah