Pelaksanaan Pembelajaran PAI dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nipah Panjang

Abstract

Untuk mengoptimalkan perkembangan moral pada anak dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh aqidah pada diri anak, pendidikan anak harus dilengkapi dengan pendidikan akhlak yang memadahi. Melalui pembinaan sikap yang baik kepada anak. Oleh karena itu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah tetapi juga para orang tua sebagai pendidik yang utama. Pembinaan akhlak pada anak haruslah sesuai dengan ajaran agama islam seperti mengajarkan, kebenaran, kejujuran, kesopanan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Jadi orang tua haruslah mengajarkan anak-anaknya dengan berpegang teguh pada akhlak di dalam hidup dan selalu membiasakan member contoh akhlak yang baik terhadap anak. Pendidikan merupakan kelanjutan dari pendidikan orang tua atau keluarga. Dalam islam, lembaga pendidikan atau sekolah adalah sebagai media untuk merealisasikan pendidikan berdasarkan akidah dan syariat islam demi terwujudnya penghambaan diri kepada Allah SWT, sikap meng-Esakan serta pengembangan setiap bakat dan potensi manusia sesuai fitrahnya (bertauhid) sehingga manusia akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak dibenarkan agama.