Muhammad Ya>si>n al-Fa>da>ny

Abstract

Makalah ini berusaha memaparkan kedudukan ilmiah salah seorang dari ulama keturunan nusantara pada abad 14 hijiriyah. Beliau yang dimaksud ialah seorang yang dikenal dengan sebutan Syaykh Ya>si>n al-Fa>da>ny. Beliau yang wafat tahun 1410 H atau 1990 M. Merupakan salah seorang yang mengajar di Masjid al-Haram Makkah pada masanya. Diantara keunggulan beliau ialah besarnya perhatian beliau terhadap ilmu isnad atau periwayatan. Hal ini terbukti dengan semangat beliau dalam mendatagi ulama yang ada pada masanya di berbagai negeri. Bahkan sering beliau mengirim surat kepada sejumlah ulama yang berada pada negeri yang jauh untuk meminta ijazah dari mereka. Pemaparan dalam makalah ini menggunakan metode deskriptif, serta menggunakan metode library reaserch dalam mengumpulan data.