Kritik Terhadap Pemahaman Ḥizb al-Taḥrīr Atas Hadis-Hadis Khilāfah

Abstract

Tulisan ini menunjukkan kekeliruan Ḥizb al-Taḥrīr dalam memahami hadis-hadis Nabi saw yang diklaim memberikan legitimasi menyangkut keharusan menegakkan khilāfah. Tulisan ini juga sekaligus mengafirmasi kesimpulan beberapa sarjana Muslim, di antaranya adalah Alī‘Abd al-Rāziq, yang menyatakan tidak adanya teks-teks suci keagamaan yang mendasari keharusan menegakkan khilāfah.Secara referensial, tulisan ini berangkat dari kajian terhadap literatur hadis.