Modernisasi Perguruan Tinggi Islam

Abstract

Perguruan Tinggi Islam mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perguruan Tinggi Islam berupaya menjadi centre of excellence yakni pusat kajian dan pengembangan ilmu agama Islam yang diarahkan kepada terciptanya tujuan pendidikan, berupaya menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, yang mampu mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam, serta untuk meningkatkan kecerdasan umat dan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan tugas pokok tersebut merupakan persyaratan bagi perguruan tinggi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, termasuk perguruan tinggi Islam. Faktor determinan yang menjadi sebab pentingnya modernisasi Perguruan Tinggi Islam berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: (1). Kebutuhan yang mendesak akan adanya sebuah sistem pendidikan Islam yang akomodatif terhadap perubahan zaman dan mampu mentrasnformasikan ajaran Islam kedalam setiap sendi kehidupan; dan (2). Pendayagunaan rasio dan kegiatan penelitian ilmiah merupakan salah satu yang diperintahkan didalam Alquran untuk umat manusia. Sementara itu, faktor eksternal yang mendesak untuk segera dilakukannya modernisasi pendidikan Islam adalah untuk mengejar ketertinggalan kaum Muslimin terhadap bangsa lain.