PEMBELAJARAN ALQUR’AN PRESPEKTIF IMAM AL-NAWAWI DALAM KITAB AL-TIBYAN FI ADABI HAMALATI AL-QUR’AN (BAB KE EMPAT)

Abstract

Kerusakan moral para pelajar disebabkan oleh kurangnya pendidikan nilai-nilai etika. Pendidikan agama dapat menjadi solusi dari permasalahan ini. Tulisan ini akan mencoba memberikan pemikiran yang berkaitan dengan etika pembelajaran al-Qur’an dalam perspektif Imam al-Nawawi (Pemikiran Imam al-Nawawi Dalam Kitab al-Tibyān fī Adāb Hamalat al-Qur’an) Bab Keempat. Permasalahan utama yang diangkat adalah pemikiran dan perjuangan Imam al-Nawawi serta etika pembelajaran al-Qur’an perspektif Imam al-Nawawi dalam kitab al-Tibyān fī Adāb Hamalat al-Qur’ān Bab Keempat