Sejarah Hadis Pada Masa Permulaan dan Penghimpunannya

Abstract

<p align="justify">Tradisi menulis dan mencatat hadis telah terjadi pada masa Nabi. Para sahabat menerima hadis dari majlis Nabi dan mencatat dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Selain itu pada masa Nabi, materi hadis yang mereka catat masih terbatas, hal ini disebabkan sedikit jumlah sahabat yang pandai menulis, di samping perhatian mereka masih banyak yang bertumpu pada pemeliharaan al-Qur’an, sehingga catatan-catatan hadis masih tersebar pada sahifah sahabat.</p><p align="justify">Cara periwayat memperoleh dan menyampaikan hadis pada masa Nabi tidaklah sama dengan pada masa sahabat. Demikian pula periwayatan pada masa sahabat tidak sama dengan periwayatan pada masa sesudahnya. Cara periwayatan hadis pada mana Nabi lebih terbebas dari syarat-syarat tertentu bila dibandingkan dengan periwayatan pada masa sesudahnya. Hal ini disebabkan, karena pada masa Nabi selain tidak ada bukti yang pasti tentang telah terjadinya pemalsuan hadis, juga karena pada masa itu seseorang akan lebih mudah melakukan pemeriksaan sekiranya ada hadis yang diragukan kesahihannya. Makin jauh jarak waktu dari masa hidup Nabi, makin sulit pengujian kebenaran suatu hadis. </p><p align="justify"> </p><p>Kata Kunci : Hadis, Nabi SAW, Sahabat, Riwayat.</p>