ANALISA UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT NO.23 TAHUN 2011 DALAM PERSPEKTIF ABU UBAID AL-QASIM AL-BAGHDADI

Abstract

Abu Ubaid telah memberikan konsep zakat yang sangat holistik dan komperehensif jauh beberapa abad yang lalu sebelum undang-undang zakat tersebut dibuat melalui Kitâb Al-Amwâl. Ijtihad beliau dan para ulama terdahulu telah memberikan pilihan-pilihan terbaik dan tugas kita sebagai penerusnya mengambil pilihan terbaik dengan menambah inovasi yang mutakhir tanpa keluar dari jalur maqâshid syarî’ah yang telah digariskan. Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana relevansi antara pemikiran Abu Ubaid dalam bidang keuangan publik dibandingkan dengan UU pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011 yang berlaku di Indonesia.