NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK YANG TERKANDUNG PADA NOVEL DALAM MIHRAB CINTA KARYA HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY

Abstract

DalamĀ  ajaranĀ  Islam, persoalanĀ  pendidikan akhlak mendapatkan perhatian yang sangat besar. Rasulullah SAW adalah sosok teladan yang patut dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan dan bisa menjadi sumber segala rujukan akhlak ummat Islam.Maka dari itu penulis mencoba mengambil referensi pendidikan akhlak dalam sebuah novel, salah satunya adalah novel karya dari Habiburrahman El Shirazyyang berjudul Dalam Mihrab Cinta.Novelini adalah salah satu karya sastra yang bisa dijadikan sebagai media dalam pendidikan akhlak. Novel tersebut menyajikan suatu cerita menarik yang sarat dengan nilai pendidikan agama dan akhlak.Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung pada novel Dalam Mihrab Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy.