Back Issue of Mudarrisa Volume 1 Issue 2

Abstract

This is the back issue of Mudarrisa Volume 1 Issue 2. Table of contents of Mudarrisa Volume 1 Issue 2: Konsep Pendidikan Berkeluarga Dalam Kitab ‘Uqudullijain Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia Muqorobin ....................................................................................... 163 Konsep Pendidikan Islam Menurut Mohammad Natsir Mahfur .............................................................................................. 185 Konsep Pendidikan Islam Dalam Membentuk Pribadi Anak Yang Shalihah Ulin Nadlifah Ummul Khoir .......................................................... 211 Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Buku “Tuhan, Maaf Kami Sedang Sibuk” Karya Ahmad Rifa’i Rif’an Muhammad Solehan ....................................................................... 237 Pelaksanaan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Akhlak Mahasiswa PGMI Nur Hasanah .................................................................................... 281 Pendidikan Karakter Pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Salatiga Miftachur Rif’ah Mahmud .............................................................. 301