Back Issue of Mudarrisa Volume 3 Issue 1

Abstract

This is the back issue of Mudarrisa Volume 3 Issue 1. Table of contents of Mudarrisa Volume 3 Issue 1: Pendidikan Akhlak Tasawuf Menurut Syaikh Abdullah Bin Husain Baalawi Muhammad Imam Hanif ................................................................ 1 Peran Takmir Masjid dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Hanik Asih Izzati .............................................................................. 29 Konsep Pendidikan Tauhid dalam Keluarga Studi Analisis Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 132-133 dalam Tafsir Ibnu Katsir Siti Sukrilah ..................................................................................... 47 Pemikiran Hamka tentang Nilai-nilai Pendidikan Budi Pekerti Roudlotul Jannah ............................................................................ 73 Alam Semesta sebagai Materi Pendidikan Islam Retno Wahyuningsih ....................................................................... 103 Starting Point Materi Alam Dalam Pendidikan Islam Maslikhah .......................................................................................... 125