Author(s): Anjar Kususiyanah,

Date: Dec 26, 2021

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah , IAIN Ponorogo

Author(s): Farida Sekti Pahlevi,

Date: Nov 09, 2021

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah , IAIN Ponorogo