Author(s): Yasmansyah Yasmansyah,

Date: Aug 21, 2019

Publisher: Program Pascasarjana IAIN Batusangkar, IAIN Batusangkar

Author(s): Syafruddin Syafruddin,

Date: Feb 12, 2019

Publisher: Program Pascasarjana IAIN Batusangkar, IAIN Batusangkar

Author(s): Zulhadi Zulhadi,

Date: Feb 12, 2019

Publisher: Program Pascasarjana IAIN Batusangkar, IAIN Batusangkar