Publisher: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STIT Palapa Nusantara