Author(s): Abdurrahim Abdurrahim,

Date: May 31, 2021

Publisher: LP2M STIT Palapa Nusantara, STIT Palapa Nusantara

Author(s): M. Anas,

Date: May 31, 2021

Publisher: LP2M STIT Palapa Nusantara, STIT Palapa Nusantara